جداول قیمت گذاری

این نمونه ای از تگ صفحه است و می توانید آن را با استفاده از تنظیمات صفحه تنظیم کنید

 • Personal
 • $199
 • Half Day Event
 • 10 Printed High-res Images
 • 1 Framed Images
 • 2 Outfit Changes
 • Up to 100 High-res Images on CD
 • 1 Photographer
 • Contact Now

 • Personal
 • $199
 • Half Day Event
 • 10 Printed High-res Images
 • 1 Framed Images
 • 2 Outfit Changes
 • Up to 100 High-res Images on CD
 • 1 Photographer
 • Contact Now