طبیعت گردی

مجری تورهای کوهنوردی، طبیعت گردی، گردشگری، ایرانگردی و کویر